با آغاز هر صبح

با آغاز هر صبح
شاد باش و بخند
دوست بدار
فراموش ڪن، “مهربان باش”
هر صبح خورشید فریاد مےزند…

آے آدمها ڪتاب زندڪَے
چاپ دوم ندارد
پس تا مےتوانید
“عاشقانہ” و خالصانہ و
شاڪرانہ زندڪَے ڪنید….

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *