کجا شد عهد و پیمان را چه کردی

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت‌های چون جان را چه کردی
چرا کاهل شدی در عشقبازی
سبک روحی مرغان را چه کردی
نشاط عاشقی گنجی است پنهان
چه کردی گنج پنهان را چه کردی
تو را با من نه عهدی بود ز اول
بیا بنشین بگو آن را چه کردی
چنان ابری به پیش ما چه بستی
چنان خورشید خندان را چه کردی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *