ازدواج سرنوشتي است كه – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج سرنوشتي است كه جامعه ي سنتي به زن عرضه مي كند. زن مجرد خواه محروم از پيوند، خواه طغيان كرده بر آن و يا حتي بي اعتنا به اين نهاد، بر اساس ازدواج تعريف مي شود… . (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *