اگر مرتكب اشتباهي شُديد – سخنان طلایی بزرگان

اگر مرتكب اشتباهي شُديد، هرگز آن را فراموش نكنيد. اشتباه را فراموش كردن و بخشيدن، نادرست است. اشتباه را ببخشيد، ولي فراموش نكنيد؛ از آن درس بگيريد، به همين سادگي! (پرمودا باترا)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *