هميشه با دانشجوياني كه – سخنان طلایی بزرگان

هميشه با دانشجوياني كه الف و ب مي گيرند مهربان باش؛ شايد يك روز يكي از آنها استاد شود و به دانشگاه برگردد. با دانشجويان جيمي هم مهربان باش؛ شايد يك روز يكي از آنها برگردد و يك آزمايشگاه دو ميليون دلاري براي دانشگاه بسازد! (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *