در فضیلت ائمۀ دین

آن امامانی که کردند اجتهاد
رحمت بر حق برروان جمله باد

بوحنیفه بود امام با صفا
آن سراج امتان مصطفا

باد فضل حق قرین جان او
شاد باد ارواح شاگردان او

صاحبش بویوسف القاضی شده
وز محمد ذوالمنن راضی شده

شافعی ادریس و مالک با زفر
یافت زیشان دین احمد زیب و فر

روح‌شان در صدر جنت شادباد
قصر دین از علم‌شان آباد باد

عطار

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *