زندگینامه شایق جمال

ميرغلام حضرت ولد ميرجمال الدين خان ( متخلص به شايق جمال ) در سال 1254 هه ش در شهر کابل کوچه غسالان گذر وزير تولد…

ادامه مطلب

باز به گلشن بیا اب رخ گل بریز

باز به گلشن بیا اب رخ گل بریز! شانه به کاکل بزن نکهت سنبل بریز! سوخته را سوختن اب حیات است و بس! اتش پروانه…

ادامه مطلب

پسری که بر سر او دوهزار ســــــــر شکــــته

پسری که بر سر او دوهزار ســــــــر شکــــته سرنان کنــــــــــون سر او به هـــــزار شکسته پسریــــــکه مــــــادر او را به هزار ناز پرورد شکـــــــم گـــــــرسنه…

ادامه مطلب

نی به مومن دوست باشم نی به کافر آشنا

نی به مومن دوست باشم نی به کافر آشنا در دو عالم نیست ما را جز تو دیگر آشنا می کشم تصویر خود هرجای با…

ادامه مطلب

ای که کار مردمــــان پيش تو بند افتاده است

ای که کار مردمــــان پيش تو بند افتاده است برسر راه تو چندين دردمنـــــــــد افتاده است چون موظف گشته ای درکار های جامعــــــه دروظيفه غفلتت…

ادامه مطلب

باز به گلشـــــن بيا آب رخ گـــــــل بريز

باز به گلشـــــن بيا آب رخ گـــــــل بريز شانه به کاکل بزن نگهت سنبل بريز سوخته را سوختن آب حيات است و بس آتش پروانه…

ادامه مطلب

بهـــــــــــــــــار آمد چسان بينم به چشم کور دنيا را

بهـــــــــــــــــار آمد چسان بينم به چشم کور دنيا را گرفت از مـــــن خدا ، ای دوستـــــــان چشم بينا را يکی از ديدنی هايــــــــم دگر ناديـــدن…

ادامه مطلب

اگـــــــــر حب وطن در دل نداری

اگـــــــــر حب وطن در دل نداری زايمان بهره ی کامــــــل نداری وطن آغوش امــــن و راحت تست وطن ماوای آب و عزت تســــت وطن باشد…

ادامه مطلب

پسری که بر سر او دوهزار ســــــــر شکــــته

پسری که بر سر او دوهزار ســــــــر شکــــته سرنان کنــــــــــون سر او به هـــــزار شکسته پسريــــــکه مــــــادر او را به هزار ناز پرورد شکـــــــم گـــــــرسنه…

ادامه مطلب

به باغی ســاز کی سر باشه خوبس

به باغی ســاز کی سر باشه خوبس ز گل هـــــا دامنت پر باشه خوبس فلـــــک بیــــــجا مریزان آب چشمم اگــــر در باغ بــــابر باشـــه خوبس…

ادامه مطلب

ای که کار مردمان پیش تو بند افتاده است

ای که کار مردمان پیش تو بند افتاده است بر سر راه تو چندین دردمند افتاده است چون موظف گشته ای در کارهای جامعه در…

ادامه مطلب

بهار آمد چسان بینم به چشم کور دنیا را

بهار آمد چسان بینم به چشم کور دنیا را گرفت از من خدا،ای دوستان چشم بینا را یکی از دیدنی هایم دگر نادیدن است اکنون…

ادامه مطلب

اگر حب وطن در دل نداری

اگر حب وطن در دل نداری ز ایمان بهره ی کامل نداری وطن آغوش امن و راحت تست وطن ماوای آب و عزت تست وطن…

ادامه مطلب

چشم شیر افگن

چشم شیر افگن اگر آن چشم شیر افگن شرابیست دل ما هم به یاد او کبابیست مکن انکار حسن خوبرویان که این مضمون زیبای کتابیست…

ادامه مطلب