مزینیه، کنون رونقی دیگر دارد

مزینیه، کنون رونقی دیگر دارد که از سعادت اولاد خود خبر دارد مزینیه چو سیمرغ عنبرین پر و بال هزار بیضه زرین بزیر پر دارد…

ادامه مطلب

قصیده ناتمام

قصیده ناتمام گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی گفتا به ذات پاکم حق باصر است و اعرف گفتم تو پیر عشقی ای شیخ…

ادامه مطلب

دوش خواندم در کتابی کز در اندرز و پند

دوش خواندم در کتابی کز در اندرز و پند گفت با منصور عباسی حکیمی ارجمند ای که خوانی خویش را قائم مقام مصطفی گر خلیفه…

ادامه مطلب

در صف بستان نسیم گشت مهندس

در صف بستان نسیم گشت مهندس شمع برافروخت از شکوفه بمجلس راغ پر از نافه شد ز طره سنبل باغ پر از فتنه شد ز…

ادامه مطلب

چون مرد پیشه کرد شکیب و ثبات را

چون مرد پیشه کرد شکیب و ثبات را بشکست پرچم علم حادثات را مرد آن بود که چون خطر آید بجاه وی قربان کند به…

ادامه مطلب

به نوروز از نسیم عنبرین بو

به نوروز از نسیم عنبرین بو شده مشکین برو دامان مشکو دمیده بر لب جو سبزه و گل کمر بسته ببستان سرو و ناژو چراغان…

ادامه مطلب

با خلق چون حدیث کنم ز این ستاره‌ها

با خلق چون حدیث کنم ز این ستاره‌ها با کودکان چه گویم ازین گاهواره‌ها گهواره‌های زرین بینی بر آسمان همچون زمین غنوده در آن شیرخواره‌ها…

ادامه مطلب

المطلع الرابع

المطلع الرابع تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته مریخ را از هیبتش در زهره صفرا ریخته تیر فلک بر خط او بنوشته نقش…

ادامه مطلب

مرثیه مجلس پس از بمباردمان به حکم محمدعلی میرزای مخلوع

مرثیه مجلس پس از بمباردمان به حکم محمدعلی میرزای مخلوع رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید درین حوادث، برین مصیبت درون خارا، کباب…

ادامه مطلب

قصیده در تهنیت نوروز

قصیده در تهنیت نوروز هژیر و نغز و خوش ای باد نوبهار بوز که دیرگاه براه تو مانده دختر رز پرند سبز بگلبن بپوش تا…

ادامه مطلب

دو ماه چارده امشب بطالع میمون

دو ماه چارده امشب بطالع میمون طلوع کرد بما هر دو میمنت مقرون دو ماه عالمگیر منور مسعود دو ماه عالمتاب مبارک میمون یکی دمیده…

ادامه مطلب

در ستایش بیطرفی ایران هنگام جنگ عمومی و نکوهش همسایگان جنوبی و شمالی انگلیس و روس فرماید

در ستایش بیطرفی ایران هنگام جنگ عمومی و نکوهش همسایگان جنوبی و شمالی انگلیس و روس فرماید همتی ای ناخدا کرم کن و دریاب کشتی…

ادامه مطلب

چو شد بردالعجوز از چرخ نازل

چو شد بردالعجوز از چرخ نازل زمستان دست سردی داشت بر دل نهاد آن دست را بر سینه خاک چو اندر سینه ترکان حمایل برات…

ادامه مطلب

به حق تاج فلک سای شاه مهر سریر

به حق تاج فلک سای شاه مهر سریر به جود حضرت اقدس به اقتدار وزیر به لطف و مرحمت و جود خان حاکم راد به…

ادامه مطلب

این نبینی که چو هنگام بهار آید

این نبینی که چو هنگام بهار آید شاخ خرم شود و غنچه به بار آید نک بهار آمد و خندید گل سوری که بخندد گل…

ادامه مطلب

المطلع الثانی

المطلع الثانی ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته لعل لب جان پرورت خون مسیحا ریخته من در پی نوش لبت جان و دل…

ادامه مطلب

مه من که خورشید گردون غلامش

مه من که خورشید گردون غلامش بگل پای سرو اندرون از خرامش دو ابروی پیوسته اش با دو عارض دو ماه نواست و دو بدر…

ادامه مطلب

قصه گیسوی لعبتان طرازی

قصه گیسوی لعبتان طرازی از شب یلدا فزوده شد به درازی عمر گرانمایه ای دریغ تلف شد در خم گیسوی لعبتان طرازی درد و دریغا…

ادامه مطلب

در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و بدار آویختن احرار ایران فرماید

در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و بدار آویختن احرار ایران فرماید بامدادان خیل مرغان در چمن با عندلیب نغمه خوان…

ادامه مطلب

در ذم وزیر داخله

در ذم وزیر داخله هر که می بینی تو برگرد وزیر داخله دستک دزد است و در ظاهر شریک قافله تا نباید قائم آل محمد…

ادامه مطلب

چو شاه دانا دارد وزیر دانشمند

چو شاه دانا دارد وزیر دانشمند سر ستاره و ماه آیدش بخم کمند چو طغرلیست ملک، کش وزیر بال و پرست همی بپرداز این پر…

ادامه مطلب

بمناسبت جنگ روس و ژاپن و غلبه ژاپن در تهییج ایرانیان فرماید

بمناسبت جنگ روس و ژاپن و غلبه ژاپن در تهییج ایرانیان فرماید غرض ز انجمن و اجتماع جمع قواست چرا که قطره چو شد متصل…

ادامه مطلب

این چند بیت از آخر یک قصیده بدست آمد

این چند بیت از آخر یک قصیده بدست آمد نگین خاتم جم داشت لعل فرخ تو سزای دست همایون شه بد آن گوهر ازین قبل…

ادامه مطلب

المطلع الثالث

المطلع الثالث آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته خون دل یک شهر را چشمش به تنها ریخته چون او نباشد هیچکس…

ادامه مطلب

مردی بر آن سزد که کند عزم را متین

مردی بر آن سزد که کند عزم را متین نه روز و شب نیوشد بر چنگ را متین با خود سیمبر چو کسی پایکوب شد…

ادامه مطلب

فغان ز گردش این چرخ کوژپشت کهن

فغان ز گردش این چرخ کوژپشت کهن سپهر کژ حرکات و ستاره ی ریمن سپهر باشد مانند باغی از ازهار ستاره تابد همچون چراغی از…

ادامه مطلب

در نکوهش محمدعلی میرزای مخلوع هنگام بستن و کشتن مشروطه خواهان در باغ شاه تهران

در نکوهش محمدعلی میرزای مخلوع هنگام بستن و کشتن مشروطه خواهان در باغ شاه تهران چو شه به دامن جادو و جنبل آرد چنگ همی‌گریزد…

ادامه مطلب

در ستایش امیر نظام گروسی فرماید

در ستایش امیر نظام گروسی فرماید چو در خواب شد دیده پاسبان‌ها نوای درای آمد از کاروان‌ها به محمل گزیدند جا خوبرویان به تن‌ها دمیدند…

ادامه مطلب

چو بانوی شب از آن زلفکان پر خم و تاب

چو بانوی شب از آن زلفکان پر خم و تاب بسود غالیه بر مشک و سیم بر سیماب نجوم ثابته دیدم درون خیمه شب بسان…

ادامه مطلب

تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت

تا در میان اوباش تقسیم شد وزارت کردند مملکت را سرمایه تجارت طلاب گرسنه را خواندند از حماقت در مسند شرافت از مرکز حقارت شد…

ادامه مطلب

ایا نسیم سحر پا بنه بتارک فرقد

ایا نسیم سحر پا بنه بتارک فرقد ببوس درگه موسی بن جعفر بن محمد سپس به حضرتش از من بگو که باش بگیتی هماره فرخ…

ادامه مطلب

آفتاب آمد سریر آسمان را پادشاه

آفتاب آمد سریر آسمان را پادشاه اختران همچون سپاهند و سپهسالار ماه ماه اگر در شب نتابد کس ز نور اختران کی تواند ساخت محفل…

ادامه مطلب

مرا بروز غدیر آن پریوش دلخواه

مرا بروز غدیر آن پریوش دلخواه چشاند شربتی از جام وال من والاه ز نور می بدلم پرتوی فروغ افکند کز او نبوده بجز پیر…

ادامه مطلب

طوبی و همایونا کاندر صف دنیا

طوبی و همایونا کاندر صف دنیا در گلشن فردوسم و در سایه طوبی از چاکری شاه کنم فخر به قیصر وز فر ولیعهد زنم طعنه…

ادامه مطلب

در نکوهش عین الدوله

در نکوهش عین الدوله ز بسکه از دل مردم همی برآید دود سیه شده است رخ مه بر آسمان کبود ازین وزیر که شاه اختیار…

ادامه مطلب

در حماسه و نکوهش زمامداران ایران هنگام توپ بستن سپاهیان تزاری روس به بارگاه امام هشتم فرماید

در حماسه و نکوهش زمامداران ایران هنگام توپ بستن سپاهیان تزاری روس به بارگاه امام هشتم فرماید تا به دارالملک عزلت گشته ام فرمانروا تاج…

ادامه مطلب

چو بخت خفت و قضا چیره تیره شد اختر

چو بخت خفت و قضا چیره تیره شد اختر زبون و زرد شود آب فضل و برگ هنر همی گذارد دانا برون ز حکمت پای…

ادامه مطلب

بماند نام کسان از دو چیز جاویدان

بماند نام کسان از دو چیز جاویدان یکی ز وسعت خاطر یکی ز لطف زبان گر از بلندی همت نشان ز مرد نماند نماند ایچ…

ادامه مطلب

ایا روض الشمال فدتک نفسی

ایا روض الشمال فدتک نفسی روزی که بیست و چهارم ذی الحجه از سال هزار و سیصد و هفت هجری بود در باغ شمال تبریز…

ادامه مطلب

از زبان حبیب الله خان نامی بسردار منصور نگاشته

از زبان حبیب الله خان نامی بسردار منصور نگاشته ای بسته پس طاعت یزدان کمر خویش تا ساخته کار دو جهان از هنر خویش حاجت…

ادامه مطلب

مرا بخانه درون کودکی بسن دو سال

مرا بخانه درون کودکی بسن دو سال بود خجسته و فرخ رخ و بدیع جمال دو هفته ماهی کاندر دو سالگی او را ز روی…

ادامه مطلب

طهماسب خداوند راستین

طهماسب خداوند راستین داردیم و کان در دو آستین دریا ز یسارش برد یسار گردون بیمینش خورد یمین خوانده است مؤید به دولتش دارای جهان…

ادامه مطلب

در نکوهش سپاهیان روس تزاری هنگام توپ بستن بگنبد امام هشتم فرماید

در نکوهش سپاهیان روس تزاری هنگام توپ بستن بگنبد امام هشتم فرماید خراب کردند این قوم ملک ایران را به باد دادند آیین و دین…

ادامه مطلب

در تسلیت فرماید

در تسلیت فرماید نگار من تن سیمین خود برخت سیاه چنان نهفته که در تیره شب چهارده ماه سیاه پوشید آن گلعداز و روز مرا…

ادامه مطلب

چند بیت از یک قصیده ناتمام مانده بخط استاد

چند بیت از یک قصیده ناتمام مانده بخط استاد مرا وزارت عدلیه از نخستین بار ندید قابل شفقت نخواند لایق کار چرا که فاقد هر…

ادامه مطلب

بکام یا نه بکام ار رود مرا گیتی

بکام یا نه بکام ار رود مرا گیتی این چکامه را در بیست و پنجم محرم یکهزار و سیصد و هشت در باغ زرنق ملک…

ادامه مطلب

ای مولد فرخنده دارای جهاندار

ای مولد فرخنده دارای جهاندار امسال فراز آمده ای خوب تر از پار خوب آمدی و فرخ و فرخنده و نیکو شاد آمدی و خرم…

ادامه مطلب

از دو چشمم آب یکسر گشته جاری خون ز یکسو

از دو چشمم آب یکسر گشته جاری خون ز یکسو دست و پایم بسته دین از یکطرف قانون ز یکسو قامتم را کوژ دارد خون…

ادامه مطلب

ماه رمضان روی نهان کرد اگر چند

ماه رمضان روی نهان کرد اگر چند دلهای کسان را همه اندر تعب افکند چندانکه بد از روزه دل مردم غمگین شد ز آمدن عید…

ادامه مطلب

صلحیه بلد

صلحیه بلد روزی ز جور خصم ستمگر ظلامه ای بردم به نزد قاضی صلحیه بلد دیدم سرای تیره و تنگی به سان گور تختی شکسته…

ادامه مطلب