مطلع دوم

مطلع دوم کای همایون تو سنت در حمله چون کحل و عرار وی درخشان صارمت در شعله چون مزح و عفار آن یکی تازی نژاد…

ادامه مطلب

قصیده وطنی در

قصیده وطنی در تا کی ای شاعر سخن پرداز می کنی وصف دلبران طراز دفتری پر کنی ز موهومات که منم شاعر سخن پرداز ذم…

ادامه مطلب

روز دوشنبه دهم شعبان

روز دوشنبه دهم شعبان روز دوشنبه دهم شعبان بود از سال هزار و سیصد و هشت که مطابق آمد با اول فروردین ماه جلالی و…

ادامه مطلب

در مدح محمد ولیخان نصرالسلطنه

در مدح محمد ولیخان نصرالسلطنه تا که روز از هفته و هفته ز مه ماه از سنه نگذرد فیروز و فرخ باد نصرالسلطنه صاحب فرخنده…

ادامه مطلب

حکایتی ز ملوک سلف شنیدستم

حکایتی ز ملوک سلف شنیدستم که همچو من بشگفتی رود هر آنکه شنود هزار و پانصد و هفتاد و چار میلادی که سال نهصد و…

ادامه مطلب

تبارک الله از این نغزنامه دلخواه

تبارک الله از این نغزنامه دلخواه که بر کمال نگارنده شاهد است و گواه اگر کسی را باشد در این جریده نظر وگر کسی را…

ادامه مطلب

باغ پیروز و چمن پدرام است

باغ پیروز و چمن پدرام است یار در مجلس و می در جام است فال فرخنده و گیتی بمراد بخت بیدار و جهان بر کام…

ادامه مطلب

امروز که حقرا پی مشروطه قیام است

امروز که حقرا پی مشروطه قیام است بر شاه محمدعلی از عدل پیام است کای شه به زمینت زند، این توسن دولت کامروز بزیر تو…

ادامه مطلب

مطلع ثانی

مطلع ثانی که ای سفینه دستت خزینه آمال که ای صفیحه تیغت صحیفه آجال در آن بساط همایون که صدر بار توئی فلک نشاند خورشید…

ادامه مطلب

کنگره آسمان در برج دلو

کنگره آسمان در برج دلو شامگهی کز افق گشت نهان آفتاب پرده زرین گرفت مهر زنیلی قباب از علم لاجورد پرچم زرین گسست خیمه و…

ادامه مطلب

دی در هوای صحبت یاران غمگسار

دی در هوای صحبت یاران غمگسار زی بوستان شدم بتماشای لاله زار دیدم گل و بنفشه و نسرین و یاسمن پژمرده و نگون و پریشان…

ادامه مطلب

در کاروان نواخت درای آهنگ

در کاروان نواخت درای آهنگ شب برکشید پرده نیلی رنگ عوا دلیل ره شد تا شعری سازد درون خیمه شب آهنگ خورشید در ترازو شد…

ادامه مطلب

چو مرد بست بفرمان کردگار کمر

چو مرد بست بفرمان کردگار کمر هرآنچه خواهد او را عطا کند داور بمال و بخت و جوانی و زور غره مشو که ناتوانی در…

ادامه مطلب

تا شه افلاکیان نوبت پیکار زد

تا شه افلاکیان نوبت پیکار زد با سپه خاکیان شعبده در کار زد مرغ سحر نیمشب از صف بستان گریخت ابر سیه بامداد خیمه به…

ادامه مطلب

بارها خواندم ز قول مصطفی اندر خبر

بارها خواندم ز قول مصطفی اندر خبر کاید آن روزی که تابد آفتاب از باختر ذات پاک مصطفی باشد منزه از دروغ کش رسالت داده…

ادامه مطلب

امروز دل هوای نشاط و طرب کند

امروز دل هوای نشاط و طرب کند این قصیده را نگارنده اوراق محمدصادق الحسینی الفرهانی در کرت دومین که در تبریز شروع بنگارش اوراق ادب…

ادامه مطلب

مژده ای دل که ز ره قافله داد آمد

مژده ای دل که ز ره قافله داد آمد نایب السلطنه با داد خدا داد آمد بحر علم آمد و از گوهر تابان زد موج…

ادامه مطلب

قصیده فکاهی

قصیده فکاهی دوش از برای خدمت خان عزیز راد سوی عزیز باد براندم به قلب شاد ماندم دو شب در آنجا یارب تو آگهی بر…

ادامه مطلب

دیدم بخواب دوش درختی خجسته فر

دیدم بخواب دوش درختی خجسته فر خاکش بزیر سایه و چرخش بزیر پر اندر زمین هفتم بیخش نهفته بن بر آسمان هفتم شاخش کشیده سر…

ادامه مطلب

در عید سعید فطردر کرمانشاه

در عید سعید فطردر کرمانشاه نماز شام کز قندیل کوکب چراغان کرد گردون خیمه شب فرو بستند گوئی نو عروسان بگردن عقد لؤلؤی مثقب و…

ادامه مطلب

چو شد چهره شاهد صبح ابلج

چو شد چهره شاهد صبح ابلج ز خورشید بستند زرینه هودج بت من کمر بسته آمد به مشکو سلحشور و شاکی السلاح و مدجج به…

ادامه مطلب

تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته

تا ساقی میخوارگان، در جام صهبا ریخته خون دل خم در قدح از چشم مینا ریخته در سینه ی سیم سپید آکنده زر جعفری در…

ادامه مطلب

باد نوروزی ز روی گل نقاب انداخته

باد نوروزی ز روی گل نقاب انداخته زلف سنبل را همی در پیچ و تاب انداخته در رکاب فرودین بر رغم اسفندار مذ خون سرما…

ادامه مطلب

امام عصر چراگه به چاه گاه به غار

امام عصر چراگه به چاه گاه به غار شود چو یوسف صدیق و احمد مختار چرا چو گنج به ویرانه ها کشاند رخت چرا چو…

ادامه مطلب

مزینیه، کنون رونقی دیگر دارد

مزینیه، کنون رونقی دیگر دارد که از سعادت اولاد خود خبر دارد مزینیه چو سیمرغ عنبرین پر و بال هزار بیضه زرین بزیر پر دارد…

ادامه مطلب

قصیده ناتمام

قصیده ناتمام گفتم تو کیستی کاین احسان به من نمودی گفتا به ذات پاکم حق باصر است و اعرف گفتم تو پیر عشقی ای شیخ…

ادامه مطلب

دوش خواندم در کتابی کز در اندرز و پند

دوش خواندم در کتابی کز در اندرز و پند گفت با منصور عباسی حکیمی ارجمند ای که خوانی خویش را قائم مقام مصطفی گر خلیفه…

ادامه مطلب

در صف بستان نسیم گشت مهندس

در صف بستان نسیم گشت مهندس شمع برافروخت از شکوفه بمجلس راغ پر از نافه شد ز طره سنبل باغ پر از فتنه شد ز…

ادامه مطلب

چون مرد پیشه کرد شکیب و ثبات را

چون مرد پیشه کرد شکیب و ثبات را بشکست پرچم علم حادثات را مرد آن بود که چون خطر آید بجاه وی قربان کند به…

ادامه مطلب

به نوروز از نسیم عنبرین بو

به نوروز از نسیم عنبرین بو شده مشکین برو دامان مشکو دمیده بر لب جو سبزه و گل کمر بسته ببستان سرو و ناژو چراغان…

ادامه مطلب

با خلق چون حدیث کنم ز این ستاره‌ها

با خلق چون حدیث کنم ز این ستاره‌ها با کودکان چه گویم ازین گاهواره‌ها گهواره‌های زرین بینی بر آسمان همچون زمین غنوده در آن شیرخواره‌ها…

ادامه مطلب

المطلع الرابع

المطلع الرابع تا میر خون دشمنان بر خاک هیجا ریخته مریخ را از هیبتش در زهره صفرا ریخته تیر فلک بر خط او بنوشته نقش…

ادامه مطلب

مرثیه مجلس پس از بمباردمان به حکم محمدعلی میرزای مخلوع

مرثیه مجلس پس از بمباردمان به حکم محمدعلی میرزای مخلوع رؤس دولت، شیوخ ملت، ببازی ایران، خراب گردید درین حوادث، برین مصیبت درون خارا، کباب…

ادامه مطلب

قصیده در تهنیت نوروز

قصیده در تهنیت نوروز هژیر و نغز و خوش ای باد نوبهار بوز که دیرگاه براه تو مانده دختر رز پرند سبز بگلبن بپوش تا…

ادامه مطلب

دو ماه چارده امشب بطالع میمون

دو ماه چارده امشب بطالع میمون طلوع کرد بما هر دو میمنت مقرون دو ماه عالمگیر منور مسعود دو ماه عالمتاب مبارک میمون یکی دمیده…

ادامه مطلب

در ستایش بیطرفی ایران هنگام جنگ عمومی و نکوهش همسایگان جنوبی و شمالی انگلیس و روس فرماید

در ستایش بیطرفی ایران هنگام جنگ عمومی و نکوهش همسایگان جنوبی و شمالی انگلیس و روس فرماید همتی ای ناخدا کرم کن و دریاب کشتی…

ادامه مطلب

چو شد بردالعجوز از چرخ نازل

چو شد بردالعجوز از چرخ نازل زمستان دست سردی داشت بر دل نهاد آن دست را بر سینه خاک چو اندر سینه ترکان حمایل برات…

ادامه مطلب

به حق تاج فلک سای شاه مهر سریر

به حق تاج فلک سای شاه مهر سریر به جود حضرت اقدس به اقتدار وزیر به لطف و مرحمت و جود خان حاکم راد به…

ادامه مطلب

این نبینی که چو هنگام بهار آید

این نبینی که چو هنگام بهار آید شاخ خرم شود و غنچه به بار آید نک بهار آمد و خندید گل سوری که بخندد گل…

ادامه مطلب

المطلع الثانی

المطلع الثانی ای بر کمر زنار سان زلف چلیپا ریخته لعل لب جان پرورت خون مسیحا ریخته من در پی نوش لبت جان و دل…

ادامه مطلب

مه من که خورشید گردون غلامش

مه من که خورشید گردون غلامش بگل پای سرو اندرون از خرامش دو ابروی پیوسته اش با دو عارض دو ماه نواست و دو بدر…

ادامه مطلب

قصه گیسوی لعبتان طرازی

قصه گیسوی لعبتان طرازی از شب یلدا فزوده شد به درازی عمر گرانمایه ای دریغ تلف شد در خم گیسوی لعبتان طرازی درد و دریغا…

ادامه مطلب

در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و بدار آویختن احرار ایران فرماید

در هنگام ورود سپاه روس تزاری به خراسان و آذربایجان و بدار آویختن احرار ایران فرماید بامدادان خیل مرغان در چمن با عندلیب نغمه خوان…

ادامه مطلب

در ذم وزیر داخله

در ذم وزیر داخله هر که می بینی تو برگرد وزیر داخله دستک دزد است و در ظاهر شریک قافله تا نباید قائم آل محمد…

ادامه مطلب

چو شاه دانا دارد وزیر دانشمند

چو شاه دانا دارد وزیر دانشمند سر ستاره و ماه آیدش بخم کمند چو طغرلیست ملک، کش وزیر بال و پرست همی بپرداز این پر…

ادامه مطلب

بمناسبت جنگ روس و ژاپن و غلبه ژاپن در تهییج ایرانیان فرماید

بمناسبت جنگ روس و ژاپن و غلبه ژاپن در تهییج ایرانیان فرماید غرض ز انجمن و اجتماع جمع قواست چرا که قطره چو شد متصل…

ادامه مطلب

این چند بیت از آخر یک قصیده بدست آمد

این چند بیت از آخر یک قصیده بدست آمد نگین خاتم جم داشت لعل فرخ تو سزای دست همایون شه بد آن گوهر ازین قبل…

ادامه مطلب

المطلع الثالث

المطلع الثالث آمد به صد شوخی ز در ترکی که خون‌ها ریخته خون دل یک شهر را چشمش به تنها ریخته چون او نباشد هیچکس…

ادامه مطلب

مردی بر آن سزد که کند عزم را متین

مردی بر آن سزد که کند عزم را متین نه روز و شب نیوشد بر چنگ را متین با خود سیمبر چو کسی پایکوب شد…

ادامه مطلب

فغان ز گردش این چرخ کوژپشت کهن

فغان ز گردش این چرخ کوژپشت کهن سپهر کژ حرکات و ستاره ی ریمن سپهر باشد مانند باغی از ازهار ستاره تابد همچون چراغی از…

ادامه مطلب