از دیده چه گویم که ازو دارم غم

از دیده چه گویم که ازو دارم غم وز دل چه خبر دهم که بودش همدم القصّه دل و دیده فتادند به هم تا درد…

ادامه مطلب

امروز درین زمانه بی یاری به

امروز درین زمانه بی یاری به در خلق وفا نماند تنهایی به چون رونق علم نیست جهل اولی تر چون قیمت عقل نیست سَودایی به…

ادامه مطلب

اندر طلب آنک نیست صادق چه کند

اندر طلب آنک نیست صادق چه کند و آن را که دلی نیست موافق چه کند ای پیر اگر عمر نکردی ضایع زین طفل بیاموز…

ادامه مطلب

ای تن همه وصل کار سازی است مخسب

ای تن همه وصل کار سازی است مخسب وز یار همه بنده نوازی است مخسب هان تا تو به جهد دیده برهم نزنی جان یافته…

ادامه مطلب

ای دل زشراب جهل مستی تاکی

ای دل زشراب جهل مستی تاکی وای مست شونده لاف هستی تاکی وای غرقهٔ بحر غفلت ار ابر نئی تر دامنی و هواپرستی تاکی اوحدالدین…

ادامه مطلب

با آنچ گسستنی است در پیوستی

با آنچ گسستنی است در پیوستی وآنجا که گذشتنی است خوش بنشستی امروز گل است و خار از پس بینی فردات کند خمار کامشب مستی…

ادامه مطلب

بردارندت اگر شوی افکنده

بردارندت اگر شوی افکنده و آزاد شوی اگر بمیری بنده حق را خواهی بساز همچون مردان با گوشهٔ مسجدی و دلقی ژنده اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

پیمانهٔ عزّت و قناعت کن پُر

پیمانهٔ عزّت و قناعت کن پُر تا خوار نگردی طمع از خلق ببُر ورزانک به دریای طمع گشتی غرق خواهی همه خاک باش و خواهی…

ادامه مطلب

جان از قبل زبان به بیم خطر است

جان از قبل زبان به بیم خطر است کم گفتن مرد هم به جای سپر است دانا که سخن نگوید آن از هنر است گر…

ادامه مطلب

چون رفت ز روز عمر من آب ای دل

چون رفت ز روز عمر من آب ای دل زین بیش مگو به لهو بشتاب ای دل از دست برفت عمر دریاب ای دل ور…

ادامه مطلب

در راه خدا نکتهٔ طامات چه سود

در راه خدا نکتهٔ طامات چه سود اقرار زبان با دل برلات چه سود گیرم که ره کعبه به سر پیمودی مالت به حرم دل…

ادامه مطلب

دردی است طمع که نیستش درمانی

دردی است طمع که نیستش درمانی گنجی است یقین که نیستش پایانی خاک در فقر توتیایی است بزرگ کان حیف بود به چشم هر سلطانی…

ادامه مطلب

دل را شود از دیده فرو پای به گل

دل را شود از دیده فرو پای به گل وز دست دل و دیده شود خون حاصل حالی است بدیع و کار و باری مشکل…

ادامه مطلب

سرمایهٔ عمر ابن آدم نفسی است

سرمایهٔ عمر ابن آدم نفسی است پیرایهٔ ملک جمله عالم هوسی است کاری بکن اکنون که تو را دسترسی است در زیر زمین شاه جهاندار…

ادامه مطلب

عیشی که مهیّاست رها نتوان کرد

عیشی که مهیّاست رها نتوان کرد سر در سر یار بی وفا نتوان کرد عمری که تو راهست غنیمت می دان کان را چو نمازها…

ادامه مطلب

گر زانک تو صاحبدل و صاحبنظری

گر زانک تو صاحبدل و صاحبنظری باید که به گل به چشم عبرت نگری حیف است عظیم شاهدی چون گل را در زیر لگد سپرده…

ادامه مطلب

ناجنسان را تو محرم راز مکن

ناجنسان را تو محرم راز مکن جز خدمت محرمان تو دمساز مکن خواهی که سخن زپرده بیرون نشود خونابه همی خور و دهن باز مکن…

ادامه مطلب

هرگه که تو آوری بیانی از فقر

هرگه که تو آوری بیانی از فقر در حال تو را دهند جانی از فقر تا ترک وجود هر دو عالم نکنی معلوم نگرددت نشانی…

ادامه مطلب

از شمع وصال کمترک یابی نور

از شمع وصال کمترک یابی نور ما کنت مقیداً بتیه و غرُور دریاب فتوح وز رعونت شو دور احضر نفساً و کل کاین مقدور اوحدالدین…

ادامه مطلب

امروز چو ناصر فقیران باشی

امروز چو ناصر فقیران باشی فردا زقبیل دستگیران باشی خاک کف پای جمله درویشان شو تا تاج سر جمله امیران باشی اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

آنجا که نه کون و نه مکان در گنجد

آنجا که نه کون و نه مکان در گنجد کی زحمت عقل و دل جان در گنجد و آنجا که زاسرار خدا گوید راز نه…

ادامه مطلب

ای دل اگرت زنفس معزول کنند

ای دل اگرت زنفس معزول کنند میلت سوی مقبلان مقبول کنند هرگه که تو قدر قرب حق نشناسی ناچار به باطلیت مشغول کنند اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

ای دل صفت جمال او نتوان گفت

ای دل صفت جمال او نتوان گفت وز مرتبهٔ کمال او نتوان گفت هر چند مقرّبی ولی از هیبت هرگز سخن وصال او نتوان گفت…

ادامه مطلب

این راه به شش پنج نشاید رفتن

این راه به شش پنج نشاید رفتن با راحت و بی رنج نشاید رفتن صورت در باز تا به معنی برسی آسان به سر گنج…

ادامه مطلب

بر سنگ قناعت ار غباری داری

بر سنگ قناعت ار غباری داری از نیک و بد جهان کناری داری گر با همه کس بهر خلافی که رود در کار شوی دراز…

ادامه مطلب

تا چند شوی تو از پی شمع و شراب

تا چند شوی تو از پی شمع و شراب تا چند دهی بهر بتان دل را تاب من بندهٔ آن دلم که روزان و شبان…

ادامه مطلب

جان بر سر عشق پای فرسود ای دل

جان بر سر عشق پای فرسود ای دل بر ما در هر حادثه بگشود ای دل اکنون که فراق روی بنمود ای دل زنده به…

ادامه مطلب

حاشا که من از خاک درت برخیزم

حاشا که من از خاک درت برخیزم وز لعل لب چون شکرت برخیزم در آرزوی زلف خم اندر خم تو چون موی شدم کی زسرت…

ادامه مطلب

در راه طلب خدمت درویشان کن

در راه طلب خدمت درویشان کن بیگانه مباش یاری خویشان کن با خود مکن آن جنگ که نامردمی است و آن صلح که با خود…

ادامه مطلب

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست همراه درین راه درازم کس نیست در قعر دلم جواهر راز بسی است اما چه کنم محرم…

ادامه مطلب

دل رفته و عشق آمده تا خود چه کند

دل رفته و عشق آمده تا خود چه کند جان داده و غم بستده تا خود چه کند از حالت خود نشان نمی دانم داد…

ادامه مطلب

ساقی به صبوحی می ناب اندر ده

ساقی به صبوحی می ناب اندر ده مستان شبانه را شراب اندر ده مستیم و خراب در خرابات فنا آوازه به عالم خراب اندر ده…

ادامه مطلب

غمگین غمگین به سوی تو می پویم

غمگین غمگین به سوی تو می پویم مسکین مسکین بر تن خود می مویم پنهان پنهان روز و شبت می جویم آسان آسان به ترک…

ادامه مطلب

گر قسم تو شادی است غمت نفزاید

گر قسم تو شادی است غمت نفزاید ور زانک غم است او چه شادی زاید این لحظه که هست شادمانی حاصل خوش باش ازین پس…

ادامه مطلب

نارفته ره صدق و صفا گامی چند

نارفته ره صدق و صفا گامی چند پوشیده مرقّعی ازین خامی چند بگرفته به تقلید الف لامی چند بدنام کنندهٔ الف لامی چند اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

هرگه که غمی ملازم دل شودت

هرگه که غمی ملازم دل شودت یا تنگ دلی تمام مایل شودت از حال کسی دگر نباید پرسید تا خوش دلی تمام حاصل شودت اوحدالدین…

ادامه مطلب

از دل همه ساله درد حاصل باشد

از دل همه ساله درد حاصل باشد از درد گزیر نیست چون دل باشد و آن را که زدرد بی نصیب است چو من هم…

ادامه مطلب

الفقر اذا ابعدکم یدنیکم

الفقر اذا ابعدکم یدنیکم و الفقر اذا اماتکم یُحییکم یا اخوانی بفقرکم اوصیکم الفقر عناً و ذلکم یکفیکُم اوحدالدین کرمانی

ادامه مطلب

آنها که به تقلید عبارات کنند

آنها که به تقلید عبارات کنند واندر طلب خدا ریاضات کنند تا دل نکنی پاک ز دنیا و هوا در راه به یک پیاده شان…

ادامه مطلب

ای تن خواهی که احتشامت باشد

ای تن خواهی که احتشامت باشد حکمی و تصرّفی تمامت باشد زنبیل طلب بر سر جان و دل نه دریوزه کن از درش که گامت…

ادامه مطلب

ای دل گر ازین پایه فروتر نایی

ای دل گر ازین پایه فروتر نایی با لشکر غوغای غمش برنایی قصّه چه کنم که در غمش آخر کار تا خون نشوی به چشمشان…

ادامه مطلب

این ره به قدم چون بر وی برخیزد

این ره به قدم چون بر وی برخیزد بند منی از راهِ توی برخیزد یکبار مرا ز زحمت من برهان تا من تو شوم تو…

ادامه مطلب

بر خود چو نئی به بی تباهی منکر

بر خود چو نئی به بی تباهی منکر بر ما چه شوی به بی گناهی منکر انکار و ارادتت مرا یکسان است خواهی تو مرید…

ادامه مطلب

تا چند کشم غصّهٔ کس ناکس را

تا چند کشم غصّهٔ کس ناکس را وز خسّت خود خاک شوم هر خس را کارم به دو گز عبا چو برمی آید دادم سه…

ادامه مطلب

جانم شب و روز از تو نشان می طلبد

جانم شب و روز از تو نشان می طلبد و احوال تو پیدا و نهان می طلبد این طرفه که از هر که نشان می…

ادامه مطلب

خواهی که تو را مراد حاصل گردد

خواهی که تو را مراد حاصل گردد مگذار که دل زکار غافل گردد غالب چو تن است و دل همی گردد تن دل غالب ساز…

ادامه مطلب

در راه طلب صادق و ذاکر می باش

در راه طلب صادق و ذاکر می باش هر جا که روی صافی و صابر می باش از بهر فتوری که درین ره یابی غایب…

ادامه مطلب

دردا که درون صفه ما را ره نیست

دردا که درون صفه ما را ره نیست و افسوس که سوی وصل ره کوته نیست ای بس که گذشت صبحها از من و تو…

ادامه مطلب

دل کز پی آب و نان در آتش نبود

دل کز پی آب و نان در آتش نبود جز خاک پریشان و مشوّش نبود پیرانه به کنجی به سکونت بنشین کز موی سپید کودکی…

ادامه مطلب

سرگردانان راه دل بسیارند

سرگردانان راه دل بسیارند کایشان همه سینه ها چو دل پندارند گر هرچ به جای سینه ها هست دل است پس جملهٔ گاوان و خران…

ادامه مطلب