یاران همه مست و خبر از خویش ندارند

یاران همه مست و خبر از خویش ندارند پروای خمار من درویش ندارند جان کندن فرهاد چه دانند که چون است آنها که چو من…

ادامه مطلب

وقت آن شد که نظر درمن درمانده کنی

وقت آن شد که نظر درمن درمانده کنی تلخی عیش مرا چاره بیک خنده کنی هیچ نقصان نبود قدر ترا ایشه حسن گر نگاهی سوی…

ادامه مطلب

هوا خوش است و مرا بی رخ تو دل خوش نیست

هوا خوش است و مرا بی رخ تو دل خوش نیست هوای خوش چکند هرکه خاطرش خوش نیست گل جمال تو شد تا چراغ بزم…

ادامه مطلب

هرگز بوفا چشم خوشت جانب من نیست

هرگز بوفا چشم خوشت جانب من نیست میلت بمن سوخته یک چشم زدن نیست در معرکه عشق تو هرکس که شهید است مردست و بر…

ادامه مطلب

هرکس که چشم مست تو نظاره می‌کند

هرکس که چشم مست تو نظاره می‌کند مژگان به صد سنان جگرش پاره می‌کند جایی که صدهزار سر افتاده هر طرف در آن میان که…

ادامه مطلب

هر که آگه ز دل سوخته من باشد

هر که آگه ز دل سوخته من باشد بخدا رحم کند گر همه دشمن باشد آفتابا، نفسی خانه من روشن کن چند گوشم به در…

ادامه مطلب

نیست عیب از لاله گر لافد به گلبرگ ترش

نیست عیب از لاله گر لافد به گلبرگ ترش هرکه در صحرا رآید عقل باشد کمترش شمع من کاش از سر بیمار هجران بگذرد کز…

ادامه مطلب

نه کس ز بهر تو یارم نه یار کس من هم

نه کس ز بهر تو یارم نه یار کس من هم نه دوست غیر تو دارم کسی نه دشمن هم طمع بعمر ابد از حیات…

ادامه مطلب

نظر بنرگس او کن ز خشم و ناز مپرس

نظر بنرگس او کن ز خشم و ناز مپرس ز گریه حال دلم بین ز ناله باز مپرس به بین زبانه آتش ز چاک سینه…

ادامه مطلب

نتوان بر ساقی سخن از توبه عیان کرد

نتوان بر ساقی سخن از توبه عیان کرد پیش محک تجربه قلبی نتوان کرد آن دل که نیرزد سفال سگ کویی از جرعه خود جام…

ادامه مطلب

می خور که فکر عالم پر غم نباشدت

می خور که فکر عالم پر غم نباشدت عالم خوش است اگر غم عالم نباشدت با غم دلا بساز که این هم ز لطف اوست…

ادامه مطلب

من مجنون نمی یابم کسی محرم به حال خود

من مجنون نمی یابم کسی محرم به حال خود بیار آینه تا گویم حکایت با مثال خود خیالت اینکه با من باشی و از دیگران…

ادامه مطلب

من چون خم صافی دلم گر غرقه ام در خون چه باک

من چون خم صافی دلم گر غرقه ام در خون چه باک چون درون پاکست از آلایش بیرون چه باک چشم خونریزت چه ترساند مرا…

ادامه مطلب

مشنو که از تو سلسله مو در شکایتیم

مشنو که از تو سلسله مو در شکایتیم دیوانه ایم و با دل خود در حکایتیم جان بر لبست و منتظر یک اشارتست موقوف یک…

ادامه مطلب

مست آنم که ز دستت قدحی نوش کنم

مست آنم که ز دستت قدحی نوش کنم هرچه غیر تو بود جمله فراموش کنم نایم از شوق تو تا روز قیامت باهوش مست اگر…

ادامه مطلب

مدعی در جوش و ما بیهوش از آن نو گل شده

مدعی در جوش و ما بیهوش از آن نو گل شده بلبلان خاموش و مرغ هرزه گو بلبل شده آفتاب من که سوزد برق حسنش…

ادامه مطلب

مارا کشی و زنده جاوید میکنی

مارا کشی و زنده جاوید میکنی عیسی نکرد آنچه تو خورشید میکنی امید هرکه هست ز تیغ تو حاصلست مارا گناه چیست که نومید میکنی…

ادامه مطلب

لوح خاک ما به خون نقش از دل صد چاک ماست

لوح خاک ما به خون نقش از دل صد چاک ماست عاشقان را تخته تعلیم لوح خاک ماست خرمن آسودگان هرگز جوی از غم نسوخت…

ادامه مطلب

گویند که با غیری وین گرچه یقین باشد

گویند که با غیری وین گرچه یقین باشد میدانم و میگویم شاید نه چنین باشد در پای تو از بختم امید بود مردن این غایت…

ادامه مطلب

گل به یاد عارضت دل را گشادی می‌دهد

گل به یاد عارضت دل را گشادی می‌دهد نیست چون روی تو اما از تو یادی می‌دهد از تو چون نالم که این جورم نه…

ادامه مطلب

گرچه هجر امشب ره اهل نظر خواهد زدن

گرچه هجر امشب ره اهل نظر خواهد زدن ناگه از جایی که مقصودست سر خواهد زدن یار رفت از شهر و اینک از سواد دیده…

ادامه مطلب

گرچه ارباب خرد طایفه یی پرهنرند

گرچه ارباب خرد طایفه یی پرهنرند عاشقان طایفه دیگر و قومی دگرند رشگ خوبان برم از مردم دنیا ورنه دنیی آنقدر ندارد که برو رشگ…

ادامه مطلب

گر کشد خاطر حزین باری

گر کشد خاطر حزین باری بار خوبان نازنین باری من که بیمار یک نگاه توام گر نمی پرسیم به بین باری چون ندارد گریز حسن…

ادامه مطلب

گر درد خسته یی را درمان دهی چه باشد؟

گر درد خسته یی را درمان دهی چه باشد؟ کار شکسته یی را سامان دهی چه باشد؟ جایی که بیدلان را در کار تو زیان…

ادامه مطلب

گر بمسجد گذری با این رخ و آن چشم مست

گر بمسجد گذری با این رخ و آن چشم مست کافرم گر صد مسلمان را نسازی بت پرست عاقبت از هستی خد بگسلد ای آفتاب…

ادامه مطلب

کی بود عاشق کسی کز سوختن غمگین بود

کی بود عاشق کسی کز سوختن غمگین بود عاشق آن باشد که چون پروانه در آتش رود کور کن ایگریه بی یارم که چون یعقوب…

ادامه مطلب

کعبه گر میطلبی سعی کن آرام مجوی

کعبه گر میطلبی سعی کن آرام مجوی محمل از چرخ مخواه و شتر از بام مجوی وعده کام ز شیرین دهنان هست هلاک یاد ناکامی…

ادامه مطلب

کس چون تو نبودست و نخواهد پس ازین بود

کس چون تو نبودست و نخواهد پس ازین بود در باغ جهان میوه مقصود همین بود در کعبه و بتخانه در من نگشادند مارا همه…

ادامه مطلب

قدر ارباب وفا نیست بخاک در تو

قدر ارباب وفا نیست بخاک در تو بیوفایی و وفا قدر ندارد بر تو گر ز ما جان طلبی از تو نداریم دریغ جان و…

ادامه مطلب

غیرتم در دیده ها چون باد اگر ره داشتی

غیرتم در دیده ها چون باد اگر ره داشتی ذره یی خاکرهش در چشم من نگذاشتی گرنه بر بالای هم نه طاق بستی این سرای…

ادامه مطلب

عیبم مکن اگر (که) من هستم (خراب) عشق

عیبم مکن اگر (که) من هستم (خراب) عشق کایزد سرشت (آبم و) خاکم بآب عشق ساقی بیار (می) که برنکشد از چه غمم سررشته خرد…

ادامه مطلب

عالمی گر خون خورند از عشق ما هم می‌خوریم

عالمی گر خون خورند از عشق ما هم می‌خوریم بخش خود ما نیز خون دل ز عالم می‌خوریم پیش ما از ذوق شادی لذت غم…

ادامه مطلب

عاشق مستم و محنت زده از بار دلم

عاشق مستم و محنت زده از بار دلم دوستان عفو کنیدم که گرفتار دلم همه کس در پی تیمار و دل من ز جنون سنگ…

ادامه مطلب

صبوری از غمت ایشوخ بیوفا تاچند

صبوری از غمت ایشوخ بیوفا تاچند غم تو تا کی و صبر و شکیب ما تا چند تو بیوفا چو پشیمان نمی شوی از جور…

ادامه مطلب

شمع رخسار بتان خانه ز بنیاد بسوخت

شمع رخسار بتان خانه ز بنیاد بسوخت هرکه را چشم برین طایفه افتاد بسوخت شرر تیشه فرهاد دلیلست بر آن که دل سنگ هم از…

ادامه مطلب

شاهباز عشق سیری کرد بر بالا و پست

شاهباز عشق سیری کرد بر بالا و پست هر دو عالم گشت و آخر بر سر مجنون نشست هرکه مهر سبز خطان در دل او…

ادامه مطلب

سوختم چندانکه سر زد شعله از پیراهنم

سوختم چندانکه سر زد شعله از پیراهنم آتش من بین مدار ایدوست دست از دامنم بنده دلجویی مهر توام کز من ز عشق گر چه…

ادامه مطلب

سرومن، صد خارم از دست تو در پا رفته است

سرومن، صد خارم از دست تو در پا رفته است دست من گیر از کرم چون پایم از جا رفته است بعد از این خواهد…

ادامه مطلب

سرا پای تنم هر دم ز موج دیده تر گردد

سرا پای تنم هر دم ز موج دیده تر گردد بغرقاب غمم زین بحر یارب زود برگردد جراحتها که از تیرت مرا در سینه چاک…

ادامه مطلب

ساقی کریم و یار خطاپوش و شاه هم

ساقی کریم و یار خطاپوش و شاه هم می خور که کردگار ببخشد گناه هم آب حیات اگر نه بپای تو جان دهد جایی فرود…

ادامه مطلب

زد جامه چاک و سینه صافی چو مه نمود

زد جامه چاک و سینه صافی چو مه نمود گویی شکافت ابر و مه چارده نمود چشمش بیک نگاه مرا کشت و زنده کرد آن…

ادامه مطلب

ز در مران اگر آلوده و هوسناکیم

ز در مران اگر آلوده و هوسناکیم سگ تو ایم گر آلوده و اگر پاکیم چه غم ززخم تو ما را غمی که هست این…

ادامه مطلب

روی نیاز بر ره آنسرو ناز به

روی نیاز بر ره آنسرو ناز به جانی که دادنی است بروی نیاز به بر باد فتنه اطلس گل زود میرود چونسرو ژنده پوشی و…

ادامه مطلب

رفتی و چراغ ستم افروخته کردی

رفتی و چراغ ستم افروخته کردی دیدی که چه باروز من سوخته کردی کشتی بجفا شهری و از درد رهاندی درد همه در جان من…

ادامه مطلب

دیده هر که از هوس سوی تو سیمتن بود

دیده هر که از هوس سوی تو سیمتن بود غرقه بخون دل شود گر همه چشم من بود آه که گیردم نفس راه گلو ز…

ادامه مطلب

دور فلک که جام مرادم نمیدهد

دور فلک که جام مرادم نمیدهد هرگز چو خلق هم دل شادم نمیدهد من با بتان وفا کنم ایشان جفا کنند یارب چه شد که…

ادامه مطلب

دلش رمیده شد آهو ز چین کاکل او

دلش رمیده شد آهو ز چین کاکل او نهاده رو ببیابان ببوی سنبل او ز خار خار دلم داغ حسرتست بدست کسیکه خار نشاند همین…

ادامه مطلب

دل ز غم تا کی کند فریاد، خاموشی خوش است

دل ز غم تا کی کند فریاد، خاموشی خوش است ساقیا جامی بده کز غم فراموشی خوش است غیر مستان مدهوش از جهان خوشدل نیند…

ادامه مطلب

درد می مرهم ریش دل بیمار غم است

درد می مرهم ریش دل بیمار غم است ورنه از دولت ساقی می صافی چه کم است وصل لذت ندهد تا نچشی زهر فراق لذت…

ادامه مطلب

در عشق تو تا در غم خویشی ملامت است

در عشق تو تا در غم خویشی ملامت است از خود چه بگذری همه خیر و سلامت است مست از شراب عشق بتان شو که…

ادامه مطلب