کم کم بهار و بوی بهار آید از وطن

کم کم بهار و بوی بهار آید از وطن لبخندِ بید و تاک و چنار آید از وطن کم کم بهار بویِ خوشش می رسد…

ادامه مطلب