تو ببین کآسمان کج گردش

تو ببین کآسمان کج گردش
به که محتاج می کندما را
هر کجا تیری از بلا بیند
پیشش آماج می کند ما را
هر کجا باز چنگلی باشد
همچو دراج می کندما را
حرف حق تا زنیم بر سر دار
همچوحلاج می کندما را
بلند اقبال
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *