به دریا میزنم شاید به سوی ساحلی دیگر

به دریا میزنم شاید به سوی ساحلی دیگر
مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر

من از روزی که دلبستم به چشمان تومیدیدم
که چشمان تومی افتند دنبال دلی دیگر

به هرکس دل ببندم بعد از این خود نیزمیدانم
به جز اندوه، دل کندن ندارد حاصلی دیگر…

من از آغاز در خاکم نَمی از عشق میبینم
مرا میساختند ایکاش،از آب و گلی دیگر

طوافم لحظه دیدار چشمان تو باطل شد
من اما همچنان در فکر دور باطلی دیگر

به دنبال کسی جامانده از پرواز میگردم
مگر بیدار سازد غافلی را، غافلی دیگر !

فاضل نظری

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *