شبیه موریانه ،در پس غم های بعد از تو

شبیه موریانه ،در پس غم های بعد از تو
به جان خانه افتادند،ماتم های بعد از تو

خدا و تو -دو آیینه-همیشه روبروی هم
به شک و شبهه می افتند آدم های بعد از تو

پس از تو چاه ها از غصه در چشم که می گریند
که نامحرم شرف دارد به محرم های بعد از تو

شقایق های صحرایی ،پس از تو تشنه می مانند
نمی باری و می خشکند،زمزم های بعد از تو

یتیمان گرسنه از غم خود سیر می خوابند
که بی انصاف و بی دردند،حاتم های بعد از تو

نمازم را پس از تو گوشه ای در خانه خواهم خواند
که من می ترسم از این ابن ملجم های بعد از تو…

سعید حیدری ساوجی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *