آنشب که محمد سوی معراج برآمد

آنشب که محمد سوی معراج برآمد
بنگر که کمال نظرش تا بچه حد دید
زد عقده هستی گره میم در احمد
شد عقده گشا احمد و فی الحال احد دید
در دیدن این واقعه پرسش مکن از غیر
کآنجا که نظر کرد محمد همه خوردید
اهلی شیرازی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *