آغاز قصه ما

آغاز قصه ما
همان نامه‌ی بود
که ناخوانده
باد با خود برد
بر چهره خندانت
نگاه ام دوخته شد
کلمات روی شانه های دفترم
میان شعر هایم
نامت را به تکرار زمزمه میکند
تا به عمق آغوشت
عشق ادامه دارد

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *