به تو مى‌ انديشم

به تو مى‌ انديشم
به فاصله ها
قايق را عبور از آب
پارو بايد زد
صخره ها را گل بايد كاشت
دريا را پلى از گل بايد زد
تا هيجان ترين آغوش سبز
در آن سو‌

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *