سودای تو را خود سر و سامانی نیست

سودای تو را خود سر و سامانی نیست
وین حادثه را پدید پایانی نیست
قصّه چه کنم درد دل ریش مرا
جز وصل تو دوست هیچ درمانی نیست
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *