در عشق تو گرچه هست دلداری‌ها

در عشق تو گرچه هست دلداری‌ها
من مست نیم تا بکنم زاری‌ها
یا رب تو مرا مست شرابی گردان
کز بهر وجود اوست هشیاری‌ها
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *