ای همنفسان فعل اجل می دانید

ای همنفسان فعل اجل می دانید
روزی دو سه داد خود زخود بستانید
خیزید و نشینید که تا روزی چند
خواهید به هم نشستن و نتوانید
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *