اندازۀ عمر بیش از شصت منه – حکیم عمر خیام

اندازۀ عمر بیش از شصت منه
هر جا که قدم نهی به جز مست منه
زان پیش که کاسه سرت کوزه کنند
تو کوزه ز دوش و کاسه از دست منه
تر شپیتو دې باید کمه د ټول عمر اندازه وي
ژوند دې واړه رندانه وي هر قدم دې مستانه وي
لا د مخه چې آسمان دې ګوزه جوړه کي له سره
صراحي پر اوږو ګرځه او په لاس به دې پیاله وي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *