آنی که دم مسیح یار تو شده است – حکیم عمر خیام

آنی که دم مسیح یار تو شده است
بخشیدن جان همیشه کار تو شده است
جان بخشش تواست گر فدای تو کنیم
هم گوهر گنج خود نثار تو شده است
له یاري دی پاکه خدایه د مسیح روح دی ښاغلی
تا ژوندویو د جهان ته د حیات قسمت منلی
روح او زړه دي تا راکړي که یې بیرته ستا قربان کو
ګوهر ستا د خزانی دی او موږ بیرته در بخښلی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *