د آزادیو زولانه

د آزادیو زولانه
پاکستان څه دی، بندیخانه ده
د انـګـــرېـزانـو قـصــابـخــانـه ده
د شـرق پاڅون ته تړلی ور دی
د آزادیــــــو یــــــوه زولانـــــه ده

سلیمان لایق

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *