گناه

تا چند ز دست خویش، فریاد کنم؟
از کرده خود کجا روم داد کنم؟
طاعات مرا گناه باید شمری
پس از گنه خویش چسان یاد کنم؟
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *