فریاد ز من

ای پیر، هوای خانقاهم هوس است
طاعت نکند سود، گناهم هوس است
یاران همه سوی کعبه، کردند رحیل
فریاد ز من، گناهگاهم هوس است!
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *