خسرو ایران خدیو شرق احمد شه که قدرش

خسرو ایران خدیو شرق احمد شه که قدرش
برتر از اورنگ و گاه و افسر مریخ باشد
عنقریب از همتش بینی درخت معرفت را
داد سایه جود گل دین میوه حکمت بیخ باشد
از معارف خیمه ای خواهد زدن در سطح گیتی
کش عدالت سقف و دانش بند و دولت میخ باشد
چون به سر هشت از عدالت تاج شه نوشیروان را
«تاج شه نوشیروان» بر جشن شه تاریخ باشد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *