اشک پنهان

اشک پنهان
معنی‌ی لبخند را دلداده می فهمد فقط
وسعت اندوه من را جاده می فهمد فقط
بغض هایم را که با سنگینی هضمش میکنم
مادری در سوگ غم افتاده می فهمد فقط
اشک هایی را که پنهان از نگاهم می چکد
تار و پود خیس یک سجاده می فهمد فقط
این اسارت را که در پای دلم حس میکنم
فرد اعدامی که هست آزاده می فهمد فقط
بی زمستان قلب من سرد است، احوال مرا
یک یتیم ی تن به سردی داده می فهمد فقط
سخت دلگیرم، که فردی دل بُریده از جهان
کوله بارش کرده است آماده می فهمد فقط
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *