هیچ عذری قابل جبران این تاخیر نیست

هیچ عذری قابل جبران این تاخیر نیست
عذر میخواهم نمیگویم که خیلی دیر نیست
عاشقی گرداب پر آشوب درد و انتظار
عشق می باشد بله این حلقه ی تزویر نیست
گرچه هر روزی ترا بسیار می بینم ولی
چشم دل از دیدن روی قشنگت سیر نیست
همنشین بهتر از خودکار در تنهای ام
مایه ی آرامش این خاطر دلگیر نیست
درک خوب از عشق و درک درد شاعر از قلم…
عشق هرگز منحصر در نوجوان یا پیر نیست
هرکه عاشق میشود با هرچه دارد در خیال
عاشقی بر تو که رویای منی ، تقصیر نیست
رد پای عشق در گرداب غم دارد مسیر
هیچ دردی مثل درد عاشقی پیگیر نیست
محمد خردمند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *