عادت کرده‌ایم فقط برای کسانی بنویسیم

عادت کرده‌ایم فقط برای کسانی بنویسیم
که رفته‌اند، که ترکمان کرده‌اند…
و همین عادت، فرصت فکر كردن به کسانی که
کنارمان هستند را از ما گرفته است…
کسی که می رود رفته است
تکلیف خودتان را روشن كنيد!
باور کنيد کسی که ترکتان می كند
لحظه‌ای هم فکرش درگیر شما نیست
در زمان حال زندگی کنید
قدر آدم‌هایی كه کنارتان هستند را بدانید…
آدم های “رفته” ارزش ماندن در ذهن را ندارند…
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *