در روزگار دورۀ آخر زمان رسيد

در روزگار دورۀ آخر زمان رسيد
سر تا سر جهان ز تحول بجان رسيد
اوضاع دهر را نگرم در تنزل است
سيلاب گمرهی سر اين خاکدان رسيد
بر نام مود نو همه بی پرده گشته ايم
تا ارمغان غرب به افغانيان رسيد
بر مسلمين نمان بجز مرگ چاره يي
چون طفل بازی بازی سر ناودان رسيد
تيريست پر نشانه ز تن بج نمی شود
امر قضا چو از طرف آسمان رسيد
از اين جهان سفر بنما عشقری بخير
تعجيل کن برفتن خود، کاروان رسيد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *