مسعود

مسعود
مسعود که یافت عز و جاه از لاهور
تابید چو نور صبحگاه از لاهور
سالار سخنوران به تازی و دری است
خواه از همدان باشد و خواه از لاهور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *