خاتمه الکتاب

هر که آرد این نصیحتها بجای
در دو عالم رحمتش بخشد خدای

ور نیارد این وصیت را بجا
دور ماند بی شکی او از خدا

یا الهی رحم کن بر ما همه
عفو کن جمله گناه ما همه

عاجزیم و جرمها کرده بسی
نیست ما را غیر تو دیگر کسی

گر بخوانی ور برانی بنده‌ایم
هرچه حکم تست از آن خرسنده‌ایم

رحمت حق باد بر روح آن کسی
کین نصایح را بخواند او بسی

عطار

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *