اگر هر نسلي با عشق و – سخنان طلایی بزرگان

اگر هر نسلي با عشق و احترام نسبت به كودكان رفتار كند و به آنها آزادي بدهد تا رشد كنند، همه سخنان ياوه در ارتباط با شكاف نسل ها محو خواهد شد. اگر شما به فرزندانتان احترام بگذاريد و با آنها رفيق باشيد، امكان ندارد شكاف بين نسلي ايجاد شود. (اشو)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *