خوشا به سعادت كسى كه – سخنان حضرت محمد ص

خوشا به سعادت كسى كه عمرش طولانى و كردارش خوب باشد. چنين كسىعاقبتش خوب است؛ زيرا پروردگارش از او راضى است. و واى بر كسى كه عمرش طولانىو كردارش بد باشد. چنين كسى عاقبتش بد است؛ چرا كه پروردگارش از او ناراضى است.
حضرت محمد ص
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *