وقت است که استان زمان زرگر منی

وقت است که استان زمان زرگر منی مانند زر از بوته بما صاف نماید کان نیک نباشد که ز صندوق ضمیرم زر دزدد و با…

ادامه مطلب

گر گوشه بسازد سلطان حسین ما را

گر گوشه بسازد سلطان حسین ما را در قلب شهر نبود کس را بما نزاعی با مطربان خوشگو شام و صباح باشد در گوشه حسینی…

ادامه مطلب

شیر مردانه بگفتم پندیت

شیر مردانه بگفتم پندیت روبهی باشی اگر بپذیری برکس آن به که نگیری آهو که سگی باشی ار آهو بگیری

ادامه مطلب

دهقان فضل عالم بردان هلال دین

دهقان فضل عالم بردان هلال دین آنی که جنه است چو خمی پرزگندم است پردانی تو ساخت تنت را چوخم بزرگ تن پروران برند گمان…

ادامه مطلب

چو بیتی به بیت خود نمدی

چو بیتی به بیت خود نمدی خواستی گر چه آن سزاوار است ای همچو شعرت چرا نمیدزدیم نمد خانقه که بسیار است گر آگه نه…

ادامه مطلب

به سمع شیخ محمد ایا صبا برسان

به سمع شیخ محمد ایا صبا برسان که باد پیرهن صبر ما ز دست تو چاک درین جهان که بود رنج و راحتش گذران نه…

ادامه مطلب

آن خوش پسر که بردند در مکتب نظامش

آن خوش پسر که بردند در مکتب نظامش مشتاق اوست از جان دارد ورا گرامی سیمین ذقن نگریست دیوان شیخ دردست یارب نگاه دارش از…

ادامه مطلب

نشسته بر دم حمام دیدم آن مه را

نشسته بر دم حمام دیدم آن مه را به گلرخان دگر گفتمش ز بعد سلام اگر تو آدمی‌ای اعتقاد من این است که دیگران همه…

ادامه مطلب

گفت صاحبدلی به من که چراست

گفت صاحبدلی به من که چراست که تورا شعر هست و دیوان نیست گفتم از بهر آنکه چون دگران سخن من پر و فراوان نیست…

ادامه مطلب

شاه را از فضل و رحمت پادشاه ذوالجلال

شاه را از فضل و رحمت پادشاه ذوالجلال هم جمال ملک بخشیدست و ملک جمال داعی جاه و جمال تو کمال است و ملک از…

ادامه مطلب

دعای من این است در هر نمازی

دعای من این است در هر نمازی به خلوت که یا ملجایی یا ملاذی نگه دار اصحاب ذوق و طرب را ز چنگ ملاطی و…

ادامه مطلب

جیم آقا گفت بهر قبر میر

جیم آقا گفت بهر قبر میر حافظی باید که ما سرنا چی ایم چون حمید گر به این معنی شنید از مین برجست و گفتا…

ادامه مطلب

بما آن صوفی ببریده بینی

بما آن صوفی ببریده بینی بغیر از عجز و مسکینی ندارد نشاید جرم خود بینی بروبست که آن بیچاره خود بینی ندارد

ادامه مطلب

الا ای صوفی مکشوف باطن

الا ای صوفی مکشوف باطن که بنمایی ره ارباب ورع را بباطن صورت فقر دعا گوی چو بینی قطع کن از من طمع را

ادامه مطلب

نی به آواز عود گفت نهفت

نی به آواز عود گفت نهفت همه چشمیم تا برون آیی عود هم گفت راستی ما نیز همه گوشیم تا چه فرمایی

ادامه مطلب

گفته های لطیف بنده خویش

گفته های لطیف بنده خویش بنده ام گر بلطف میخوانی بر من خود پسند نیز قلم حاکمی گر به قهر میرانی

ادامه مطلب

سوال کرد یکی از علای دین گلکار

سوال کرد یکی از علای دین گلکار که تو غلام نئی روی تو سیاه چراست جواب داد که هر موریی که میسازیم چو آتشی بکنی…

ادامه مطلب

درسخنم کزو زنم لاف

درسخنم کزو زنم لاف لاف از سخن چو در توان زد بر فرق حسود قالبی گوی آن خشت بود که پرتوان زد

ادامه مطلب

جوانی گفت با محبوب خوشگوی

جوانی گفت با محبوب خوشگوی که چون بینی هوا خواه تو یارم چرا کاغذ نچسبانی به بینی سریش از نیست با کاغذ من آرم بگفت…

ادامه مطلب

براه گرم بغداد این سلمان

براه گرم بغداد این سلمان در آن حالت که از جان می بریدی نبودش گوییا شعر پدر یاد که آنرا خواندی و بر خود دمیدی

ادامه مطلب

اگر زهره شنیدی بانگ چنگت

اگر زهره شنیدی بانگ چنگت رباب و عود خود را با تو میداد وگر بودی نبی بر رسم تحفه بناختهای تو نی میفرستاد

ادامه مطلب

مکن خواجه اصلاح شعر کمال

مکن خواجه اصلاح شعر کمال قبول از تو و زبنده فرمودن است که پیش من اصلاح شعری چنین بگل بیت معمور اندودن است

ادامه مطلب

گفت فرهاد آقا به میر ولی

گفت فرهاد آقا به میر ولی که رشیدیه را کنیم آباد زر به تبریزیان بآجر و سنگ بدهیم از برای این بنیاد بود مسکین به…

ادامه مطلب

سلیهائی کز سهند آمد من و یاران ز کوشک

سلیهائی کز سهند آمد من و یاران ز کوشک موج آن بالا و اوج کوشک میدیدیم پست شد بطاق هر دریچه آب نزدیک آنچنان کانزمان…

ادامه مطلب

خواستم از صاحب مطبخ حساب

خواستم از صاحب مطبخ حساب بره کان کشت و سه پایه را برد گفت بر رسم فداکان سود تست حشو آن همسایه بی مایه برد…

ادامه مطلب

جواب گفته های ما به تبریز

جواب گفته های ما به تبریز که می گویند گاه و بیگاه به پستی و بلندی مینماید به پیش بیت کعبه بیت جولاه تو گویی…

ادامه مطلب

بجز معنی حسام ملت و دین

بجز معنی حسام ملت و دین ای مفاخر به گوهر تو عقول حل هر مشکلی که در سخن است کرده بر خاطر تو جمله حلول…

ادامه مطلب

از کتابت مشو جلال ملول

از کتابت مشو جلال ملول قلم کاهلی به خط درکش سخن خال شود نویس که هست سخن خال و خط نوشتن خوش

ادامه مطلب

معایبی که در اشعار خواجه عصار است

معایبی که در اشعار خواجه عصار است نوشته آن همگی در درون دیوانهاست جداولی که بسرخی کشید در دیوان نه جدول است به معنی که…

ادامه مطلب

کرد حکیمی ز نظامی سوال

کرد حکیمی ز نظامی سوال کای بسر گنج معانی مقیم هست در انگشت کمال آن قلم یا نه عصائیست بدست کلیم گفت قلم نیست عصا…

ادامه مطلب

زر طلبان همچو در حلقه بگوش آمدند

زر طلبان همچو در حلقه بگوش آمدند شکر کز آزادگی بنده در آن سلک نیست باغ اگرم نیست هست نخل معانی بسی نخل مرا برگ…

ادامه مطلب

خادمی نااهل خوارزمی که باد

خادمی نااهل خوارزمی که باد هر دو دندانش شکسته همچو دست کوزه کز لطف آبش می چکد تا شکسته تشنگی ما شکست

ادامه مطلب

جستم از یاری نشان آن پسر

جستم از یاری نشان آن پسر کاب حیوانست جویای لبش گفت بیگناهان بجیحونش طلب کان زمان باشد خلاص از مکتبش هر نماز دیگری آیم برون…

ادامه مطلب

باغی است پر از گل معانی

باغی است پر از گل معانی دیوان کمال تازه اش دار شعر دگران چو خار اشتر پیرامن او بجای دیوار تا سنبل و نرگسش نچینند…

ادامه مطلب

آواز حزین سوزنی را

آواز حزین سوزنی را مشنو که کنند عیب بسیار خشک است همین و نیز باریک چون سوزن خار های دیوار

ادامه مطلب

موریئی کان علا دین سازد

موریئی کان علا دین سازد گر کشد رود باشد امر محال چاره آن ز پیر بنایی رفت شرمنده و بکرد سوال پیر گفتا منت دهم…

ادامه مطلب

کمال اشعار اقرانت ز اعجاز

کمال اشعار اقرانت ز اعجاز گرفتم سر بسر وحی است و الهام چو خالی از خیال خاص باشد خیالست اینکه گیرد شهرت عام

ادامه مطلب

ز ما ای صبا با محمد رسان

ز ما ای صبا با محمد رسان خدا را درودی که او را سزاست بگو با درود آنگهش در نهفت که ای ساز معنی ز…

ادامه مطلب

دریاب کمال این سخن نازک و باریک

دریاب کمال این سخن نازک و باریک آزرده مکن خاطرت از کس سر مویی گر با تو برابر زید آن صوفی اقرع یا دست مرا…

ادامه مطلب

جز آه و ناله ندارم به عاشقی هنری

جز آه و ناله ندارم به عاشقی هنری مرا زدست هنرهای خویشتن فریاد زاشک سرخ و رخ و زرد چون زیم بیغم که هر یکی…

ادامه مطلب

بر سر بی‌مو حسام خلوتی را هرکه زد

بر سر بی‌مو حسام خلوتی را هرکه زد حق به دست اوست گر فریاد و افغان می‌کند چون سرش زیر کلاه بخیه از گرمی بسوخت…

ادامه مطلب

از جناب رفیع داودی

از جناب رفیع داودی گه سلیمانش آستان بوسید بطریق معامله سوی شیخ مدتی شد که تحفه رسید بار دیگر ز جامه دران امید میتوان صوف…

ادامه مطلب

منشی چرخ را وترا ای فرید عصر

منشی چرخ را وترا ای فرید عصر با آنکه هر دو نجم گرفتند طارمی باشد تفاوتی ز زمین تا بآسمان زان نجم تا بر تنت…

ادامه مطلب

کردم از سید راگوی سوالی که ترا

کردم از سید راگوی سوالی که ترا هست جز رای و جز اندیشه سودای دگر گفت صد رای دگر با تو بگویم لیکن که من…

ادامه مطلب

ز ضعف و صحت تن یار صرف خواندن از من

ز ضعف و صحت تن یار صرف خواندن از من سوال کرد ز لفظی که آن فصیح بود نظر بجانب قدش فکندم و گفتم الف…

ادامه مطلب

حمیدک همی گفت با دوستان

حمیدک همی گفت با دوستان که ماموش مه پیکر و دوست روست چو ما گربه ایم ای عزیزان چه عیب که ما موش را دوست…

ادامه مطلب

چو آید بر دلم اندوه بی وقت

چو آید بر دلم اندوه بی وقت ز دور دون صباحا او رواحا صلاح کار نقل است و می لعل لعل الله یرزقنی صلاحا

ادامه مطلب

با فقاعی گفتم از روی مزاح

با فقاعی گفتم از روی مزاح بد معامل نیستم من ای خسیس وجه شربتها که دادی نسیه ام گر فراموشت شود بر یخ نویس

ادامه مطلب

مطبخ بی برگ مرا در سفر

مطبخ بی برگ مرا در سفر نیست بحق نمک اوماج خشک همچو ستونی که بود خیمه را میگذرانیم بکوماج خشک

ادامه مطلب

کسی کز عشق دولتمند گردد

کسی کز عشق دولتمند گردد بیفزاید هزاران اعتبارش نه بینی کو تعتش بلبل مست یکی مرغیست و میخوانی هزارش

ادامه مطلب