در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد آمد نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده باد باز جهان خرم و خوب ایستاد مرد…

ادامه مطلب

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی شاد باشید که جشن مهرگان آمد بانگ و آوای درای کاروان آمد کاروان مهرگان از خزران…

ادامه مطلب

در مدح سلطان مسعود غزنوی

در مدح سلطان مسعود غزنوی بوستانبانا! حال و خبر بستان چیست وندرین بستان چندین طرب مستان چیست گل سر پستان بنموده، در آن پستان چیست…

ادامه مطلب

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز برزن غزلی، نغز و…

ادامه مطلب

در مدح خواجه خلف، روح‌الرسا ابوربیع بن ربیع

در مدح خواجه خلف، روح‌الرسا ابوربیع بن ربیع سبحان‌الله جهان نبینی چون شد دیگرگون باغ و راغ دیگرگون شد شمشاد به توی زلفک خاتون شد…

ادامه مطلب

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان

در وصف بهار و مدح محمدبن نصر سپهسالار خراسان آمد بهار خرم و آورد خرمی وز فر نوبهار شد آراسته زمی خرم بود همیشه بدین…

ادامه مطلب

در وصف صبوحی

در وصف صبوحی آمد بانگ خروس مؤذن میخوارگان صبح نخستین نمود روی به نظارگان که به کتف برفکند چادر بازارگان روی به مشرق نهاد خسرو…

ادامه مطلب

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی باز دگر باره مهر ماه در آمد جشن فریدون آبتین به بر آمد عمر خوش دختران رز…

ادامه مطلب

مسمط چهارم

مسمط چهارم بوستانبانا امروز به بستان بده‌ای؟ زیر آن گلبن چون سبز عماری شده‌ای؟ آستین برزده‌ای دست به گل برزده‌ای؟ غنچه‌ای چند ازو تازه و…

ادامه مطلب