در منقبت امیرالمومنین و امام المتقین اسدالله الغالب علی بن ابیطالب علیه السلام

در منقبت امیرالمومنین و امام المتقین اسدالله الغالب علی بن ابیطالب علیه السلام منم پیوسته در بزم سقیهم ربهم شارب ز جام ساقی کوثر علی…

ادامه مطلب

در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء خطی که یک رقمش آبروی نه چمنست نشان خاتم سلطان دین ابوالحسنست علی موسی…

ادامه مطلب

چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست

چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست بصد هزار زبان روزگار در سخنست بمی…

ادامه مطلب

در منقبت امیرالمؤنین علی بن ابیطالب علیه السلام

در منقبت امیرالمؤنین علی بن ابیطالب علیه السلام زبان خامه ندارد سر رسوم و رقوم بجز مناقب ذات مقدس مخدوم حقیقتی که در اشیا مدام…

ادامه مطلب

در مدح تاج الفقراء شاه حسن

در مدح تاج الفقراء شاه حسن این چه مجلس چه بهشت این چه شریف انجمنست که چو اقصای حرم قبله گه مرد و زنست جنت…

ادامه مطلب

در منقبت سبطین علیهماالسلام و مدح شاه اسمعیل صفوی

در منقبت سبطین علیهماالسلام و مدح شاه اسمعیل صفوی تا بآیینه دل طوطی جان در سخنست همدم جان و دلم ذکر حسین و حسنست آن…

ادامه مطلب

بر کاینات آنچه یقین فرض و واجبست

بر کاینات آنچه یقین فرض و واجبست بر کاینات آنچه یقین فرض و واجبست مهر و محبت اسدالله غالبست انسان ندانمش که نداند بهین قوم…

ادامه مطلب

در منقبت مولای متقیان و ائمه ی اطهار علیهم السلام

در منقبت مولای متقیان و ائمه ی اطهار علیهم السلام ای رخ فرخنده ات خورشید ایوان جمال قامت نورانیت شمع شبستان خیال هدهد فرخنده فال…

ادامه مطلب

در مدح سلطان یعقوب

در مدح سلطان یعقوب گل شکفت و لاله هم وا کرد از طومار مشک می زند باز از ریاحین جوش در گلزار مشک صحن بستان…

ادامه مطلب

در منقبت سلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

در منقبت سلطان علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء ای کعبه را ز وقفه ی عید تو افتخار قربانی تو هستی ابنای روزگار در…

ادامه مطلب

تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست

تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست تا جهان بحر و سخن گوهر و انسان صدفست گوهر بحر سخن مدحت شاه نجفست والی…

ادامه مطلب

در منقبت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

در منقبت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام ای آمده در گلشن جان نخل تو واحد اثبات دویی بر الف قد تو زاید…

ادامه مطلب

در مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

در مدح حضرت علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء ای تا به قیامت علم فتح تو قایم سلطان دو عالم علی موسی کاظم در…

ادامه مطلب

ای چشمه ی مهر از کف نعلین تو ظاهر

ای چشمه ی مهر از کف نعلین تو ظاهر ای چشمه ی مهر از کف نعلین تو ظاهر چون آب روان گرد رهت طیب و…

ادامه مطلب

در مدح و منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام

در مدح و منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام خیز که مرغ سحر زد به گلستان صفیر خواب گران دور شد از سر…

ادامه مطلب

بازاز سمن و گل چمن آراست جهان را

بازاز سمن و گل چمن آراست جهان را بازاز سمن و گل چمن آراست جهان را جان تازه شد از لطف هوا پیر و جوان…

ادامه مطلب

در مدح مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام

در مدح مولای متقیان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام باغ جهان و هر چه درین قصر نه درست یکسر طفیل حیدر و اولاد حیدرست…

ادامه مطلب

ای زندگی از غنچه ی لعل تو روان را

ای زندگی از غنچه ی لعل تو روان را ای زندگی از غنچه ی لعل تو روان را چون روی تو نشکفته گلی گلشن جان…

ادامه مطلب

در مدح و منقبت مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام

در مدح و منقبت مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام قسم بخالق بیچون و صدر بدر انام که بعد سید کونین حیدرست امام امام…

ادامه مطلب

در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء ای شعله ی چراغ در خانه ات هلال سیاره ات شراره ی شمع صف نعال…

ادامه مطلب

در مدح شاه تاج الدین حسن

در مدح شاه تاج الدین حسن گل شکفت و غنچه ها را باز شد مهر از دهن گلبن از لب تشنگان باغ می گوید سخن…

ادامه مطلب

در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

در منقبت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ای نور اله از مه رخسار تو لامع مهر ازل از آینه ی روی تو طالع…

ادامه مطلب

در منقبت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

در منقبت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء بعد از نبی که آینه ی حی دایمست عالم بذات بی بدل شاه قایمست…

ادامه مطلب

در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام

در منقبت امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام چمن شکفت و جهان پر ز سوسن و سمنست بصد هزار زبان روزگار در سخنست…

ادامه مطلب