خواب بیکسی

خواب بیکسی رفتی و در بیکسی هایت گل پرپر شدم سوختم در شعله هاو بعد خاکستر شدم پيش من دنیا فقط محراب ابروی تو بود…

ادامه مطلب