شبیه موریانه ،در پس غم های بعد از تو

شبیه موریانه ،در پس غم های بعد از تو به جان خانه افتادند،ماتم های بعد از تو خدا و تو -دو آیینه-همیشه روبروی هم به…

ادامه مطلب

منم که بی رمق و بی غرور افتاده

منم که بی رمق و بی غرور افتاده منم که دورتر از هرچه دور افتاده تبر شکسته و هیزم شکن تلف شده است منم همان…

ادامه مطلب