در معنی اینکه نظام ملت غیر از آئین صورت نبندد و آئین ملت محمدیه قرآن است

ملتی را رفت چون آئین ز دست مثل خاک اجزای او از هم شکست هستی مسلم ز آئین است و بس باطن دین نبی این…

ادامه مطلب

پیشکش به حضور ملت اسلامیه

منکر نتوان گشت اگر دم زنم از عشق این نشه بمن نیست اگر با دگری هست عرفی ای ترا حق خاتم اقوام کرد بر تو…

ادامه مطلب

در معنی حریت اسلامیه و سر حادثهٔ کربلا

هر که پیمان با هوالموجود بست گردنش از بند هر معبود رست مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست عشق را ناممکن ما ممکن…

ادامه مطلب

حکایت بوعبید و جابان در معنی اخوت اسلامیه

شد اسیر مسلمی اندر نبرد قائدی از قائدان یزد جرد گبر باران دیده و عیار بود حیله جو و پرفن و مکار بود از مقام…

ادامه مطلب

در معنی اینکه سیدة النساء فاطمة الزهراء اسوه کامله ایست برای نساء اسلام

مریم از یک نسبت عیسی عزیز از سه نسبت حضرت زهرا عزیز نور چشم رحمة للعالمین آن امام اولین و آخرین آنکه جان در پیکر…

ادامه مطلب

در معنی اینکه مقصود رسالت محمدیه تشکیل و تأسیس حریت و مساوات و اخوت بنی نوع آدم است

بود انسان در جهان انسان پرست ناکس و نابود مند و زیر دست سطوت کسری و قیصر رهزنش بند ها در دست و پا و…

ادامه مطلب

در معنی اینکه حیات ملیه مرکز محسوس میخواهد و مرکز ملت اسلامیه بیت الحرام است

می گشایم عقده از کار حیات سازمت آگاه اسرار حیات چون خیال از خود رمیدن پیشه اش از جهت دامن کشیدن پیشه اش در جهان…

ادامه مطلب

در معنی اینکه در زمانه انحطاط تقلید از اجتهاد اولی تر است

عهد حاضر فتنه ها زیر سر است طبع ناپروای او آفت گر است بزم اقوام کهن برهم ازو شاخسار زندگی بی نم ازو جلوه اش…

ادامه مطلب

ولم یکن له کفواً احد

مسلم چشم از جهان بر بسته چیست؟ فطرت این دل بحق پیوسته چیست؟ لاله ئی کو بر سر کوهی دمید گوشهٔ دامان گلچینی ندید آتش…

ادامه مطلب

در معنی اینکه حسن سیرت ملیه از تأدب به آداب محمدیه است

سائلی مثل قضای مبرمی بر در ما زد صدای پیهمی از غضب چوبی شکستم بر سرش حاصل دریوزه افتاد از برش عقل در آغاز ایام…

ادامه مطلب

لم یلد و لم یولد

قوم تو از رنگ و خون بالاتر است قیمت یک اسودش صد احمر است قطرهٔ آب وضوی قنبری در بها برتر ز خون قیصری فارغ…

ادامه مطلب

در معنی اینکه چون ملت محمدیه مؤسس بر توحید و رسالت است پس نهایت مکانی ندارد

جوهر ما با مقامی بسته نیست باده ی تندش بجامی بسته نیست هندی و چینی سفال جام ماست رومی و شامی گل اندام ماست قلب…

ادامه مطلب

عرض حال مصنف بحضور رحمة للعالمین

ای ظهور تو شباب زندگی جلوه ات تعبیر خواب زندگی ای زمین از بارگاهت ارجمند آسمان از بوسهٔ بامت بلند شش جهت روشن ز تاب…

ادامه مطلب

در معنی اینکه جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب العین ملیه است و نصب العین امت محمدیه حفظ و نشر توحید است

با تو آموزم زبان کائنات حرف و الفاظ است اعمال حیات چون ز ربط مدعائی بسته شد زندگانی مطلع برجسته شد مدعا گردد اگر مهمیز…

ادامه مطلب

رموز بیخودی

جهد کن در بیخودی خود را بیاب زود تر والله اعلم بالصواب مولانای روم حضرت علامه محمد اقبال رح

ادامه مطلب

در معنی اینکه توسیع حیات ملیه از تسخیر قوای نظام عالم است

ایکه با نادیده پیمان بسته ئی همچو سیل از قید ساحل رسته ئی چون نهال از خاک این گلزار خیز دل بغائب بند و با…

ادامه مطلب

محاورهٔ تیر و شمشیر

سر حق تیر از لب سوفار گفت تیغ را در گرمی پیکار گفت ای پریها جوهر اندر قاف تو ذوالفقار حیدر از اسلاف تو قوت…

ادامه مطلب

در معنی اینکه پختگی سیرت ملیه از اتباع آئین الهیه است

در شریعت معنی دیگر مجو غیر ضو در باطن گوهر مجو این گهر را خود خدا گوهر گر است ظاهرش گوهر بطونش گوهر است علم…

ادامه مطلب

قل هوالله احد

من شبی صدیق را دیدم بخواب گل ز خاک راه او چیدم بخواب آن «امن الناس» بر مولای ما آن کلیم اول سینای ما همت…

ادامه مطلب

حکایت شیر و شهنشاه عالمگیررحمة الله علیه

شاه عالمگیر گردون آستان اعتبار دودمان گورگان پایه ی اسلامیان برتر ازو احترام شرع پیغمبر ازو در میان کارزار کفر و دین ترکش ما را…

ادامه مطلب

در معنی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی هم ندارد، که دوام این ملت شریفه موعود است

در بهاران جوش بلبل دیده ئی رستخیز غنچه و گل دیده ئی چون عروسان غنچه ها آراسته از زمین یک شهر انجم خاسته سبزه از…

ادامه مطلب

در معنی اینکه بقای نوع از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است

نغمه خیز از زخمهٔ زن ساز مرد از نیاز او دو بالا ناز مرد پوشش عریانی مردان زن است حسن دلجو عشق را پیراهن است…

ادامه مطلب

در معنی اینکه وطن اساس ملت نیست

آنچنان قطع اخوت کرده اند بر وطن تعمیر ملت کرده اند تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبائل ساختند جنتی جستند در…

ادامه مطلب

خطاب به مخدرات اسلام

ای ردایت پردهٔ ناموس ما تاب تو سرمایهٔ فانوس ما طینت پاک تو ما را رحمت است قوت دین و اساس ملت است کودک ما…

ادامه مطلب

در معنی اینکه ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل تربیت او از نبوت است

از چه رو بر بسته ربط مردم است رشته ی این داستان سر در گم است در جماعت فرد را بینیم ما از چمن او…

ادامه مطلب

حکایت سلطان مراد و معمار در معنی مساوات اسلامیه

بود معماری ز اقلیم خجند در فن تعمیر نام او بلند ساخت آن صنعت گر فرهاد زاد مسجدی از حکم سلطان مراد خوش نیامد شاه…

ادامه مطلب

در معنی اینکه یأس و حزن و خوف ام الخبائث است و قاطع حیات و توحید ازالهٔ این امراض خبیثه می کند

مرگ را سامان ز قطع آرزوست زندگانی محکم از لاتقنطوا ست تا امید از آرزوی پیهم است نا امیدی زندگانی را سم است نا امیدی…

ادامه مطلب

الله الصمد

گر به الله الصمد دل بسته ئی از حد اسباب بیرون جسته ئی بندهٔ حق بندهٔ اسباب نیست زندگانی گردش دولاب نیست مسلم استی بی…

ادامه مطلب