بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

ادامه مطلب

ای عمر عزیز داده بر باد ز جهل

ادامه مطلب

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

ادامه مطلب

از گفتهٔ بد گوی تو چون هر عاقل

ادامه مطلب

هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل

ادامه مطلب

از روی عتاب اگر چه گویی سردم

ادامه مطلب

هر روز به درد از تو نویدی دارم

ادامه مطلب

ناید به کف آن زلف سمن مال به مال

ادامه مطلب

هر بار ز دیده از تو در تیمارم

ادامه مطلب

هر کو به راه عاشقی اندر فنا شود

ادامه مطلب

هر گه که به تو در نگرم خیره بمانم

ادامه مطلب

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را

ادامه مطلب

ای دیده ز هر طرف که برخیزد خس

ادامه مطلب

ما را میفگنید که ما اوفتاده‌ایم

ادامه مطلب

دل بر غم روی او فگندیم

ادامه مطلب

ما عشق روی آن نگاریم

ادامه مطلب

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم

ادامه مطلب

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

ادامه مطلب

گر شاد نخواهی این دلم شاد مکن

ادامه مطلب

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد

ادامه مطلب

کاری که نه با تو بی‌نظام انگاریم

ادامه مطلب

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد

ادامه مطلب

فرمان حسود فتنه‌انگیز مکن

ادامه مطلب

با خوی بد تو گر چه در پرخاشیم

ادامه مطلب

تا ظن نبری که از تو آگاه‌تریم

ادامه مطلب

مرحبا مرحبا برای هلالا

ادامه مطلب

از دیده درم خرید روی تو شدیم

ادامه مطلب

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

ادامه مطلب

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم

ادامه مطلب

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

ادامه مطلب

هر کو به خرابات مرا راه نماید

ادامه مطلب

ای صورت تو سکون دلها چو خرد

ادامه مطلب

در وصل شب و روز شمردیم بهم

ادامه مطلب

روزی که بود دلت ز جانان پر درد

ادامه مطلب

آزار ترا گرچه نهادم گردن

ادامه مطلب

ماه شب گمرهان عارض زیبای تست

ادامه مطلب

مارا مدار خوار که ما عاشقیم و زار

ادامه مطلب

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ ایم

ادامه مطلب

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم

ادامه مطلب

از دور مرا بدید لب خندان کرد

ادامه مطلب

تا چند ز سودای جهان پیمودن

ادامه مطلب

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

ادامه مطلب

ای روی تو پاکیزه‌تر از کف کلیم

ادامه مطلب

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

ادامه مطلب

چوبی بودم بود به گل در پایم

ادامه مطلب

فتحی که به آمدنت منصور شوم

ادامه مطلب

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

ادامه مطلب

با ابر همیشه در عتابش بینم

ادامه مطلب

عقلی که همیشه با روانی دمساز

ادامه مطلب

اندر دریا نهنگ باید بودن

ادامه مطلب