یارم نشد آن بت پریوش هرگز

ادامه مطلب

یارا چو کشند در بهاران می صاف

ادامه مطلب

هر لحظه گر از چرخ جفایی رسدت

ادامه مطلب

هر چیز رسد ز اهل دوران مخروش

ادامه مطلب

گر زهر غمم کند هلاک ای ساقی

ادامه مطلب

مهلک بود ای رفیق ایام فراق

ادامه مطلب

ضعفم را آن میان چون مو باعث

ادامه مطلب

شب تا به سحر همی کنم زاریها

ادامه مطلب

سر رشته اهل زهد بگسل ایدل

ادامه مطلب

ساقی نه ز آب تلخ کاز آتش تیز

ادامه مطلب

ساقی بمن غمزده پیش آر قدح

ادامه مطلب

ساقی بقدح می طربنناک انداز

ادامه مطلب

رفتی و دل از غمت فکارست هنوز

ادامه مطلب

دیدند یکی قلندر فقر اندیش

ادامه مطلب

در فصل خزان برگ رزان ای ساقی

ادامه مطلب

دل نیست که در زلف پریشان تو نیست

ادامه مطلب

در عشق مباش پیش رندان گستاخ

ادامه مطلب

در غربتم افتاده ز هجران حبیب

ادامه مطلب

در روز جدایی غم دلسوز وداع

ادامه مطلب

در عاشقی آنکس که مجرد باشد

ادامه مطلب

در دیر گرت هواست نوشیدن می

ادامه مطلب

در دیر مغان مغبچگان چالاک

ادامه مطلب

در جام بلورین می همچو یاقوت

ادامه مطلب

در دل چو هوای قد و رویت افزود

ادامه مطلب

در آتش عشق جسم و جانم مه و سال

ادامه مطلب

در بحر سرشکم که نجوم است حباب

ادامه مطلب

دارم ز وجود خود پریشانی و بس

ادامه مطلب

خوبان بودند پیش آن لعبت چین

ادامه مطلب

خواهی که بدت رو ندهد خوشخو باش

ادامه مطلب

خواهی که تورا رسد ز درویشان فیض

ادامه مطلب

چشمت که طریق سحر از او یافت رواج

ادامه مطلب

خواهی که بخاصگان حق گردی خاص

ادامه مطلب

جانم بدو لعل جانفزای تو فدا

ادامه مطلب

تاکی ستم و محنت هجران کشمت

ادامه مطلب

جانا دستت یکدمم از دوش مبر

ادامه مطلب

تو نامدی و مهر فلک جلوه نمود

ادامه مطلب

تا شد بهوای عشق آن ماه لقا

ادامه مطلب

تا ماند قضا بر سر من افسر عشق

ادامه مطلب

تا شد بدرون آتش هجران واقع

ادامه مطلب

پیش تو اگر عیان شود محنت ما

ادامه مطلب

بر شوخی ازین عشوه گران ای ساقی

ادامه مطلب

ای قتل مرا کشیده مژگانت صف

ادامه مطلب

آیین طلب ز خود پسندان مطلب

ادامه مطلب

ایدل تو مگو که مشک نابست آن خط

ادامه مطلب

ای ز آتش سودای تو داغم بر داغ

ادامه مطلب

ای ساقی شنگ ده می آتش رنگ

ادامه مطلب

ای از می لعلت همه سر مستی ما

ادامه مطلب

ای بیحد وعد هر نفست حمد و ثنا

ادامه مطلب

آنروی که اوج حسن شد جلوه گهش

ادامه مطلب

ای از تو درون ناتوانم را حظ

ادامه مطلب