هیچ است هیچ

هیچ است هیچ
زنده گانی غیر خوبی های ما هیچ است هیچ
ورنباشدهستی راصلح و صفا هیج است هیچ
کارو بارِ مردمی بیرون شود ازراهِ راست
در دروغستانِ عباداتِ خدا هیچ است هیچ
تا نباشد فعلِ ما پاکیزه از گندِ ریا
با دل پر کینه دستانِ دعا هیچ است هیچ
در محبت گر نباشد اعتماد و همدلی
خواهشِ نفسانی بی عشق و وفا هیج است هیچ
عزتِ پوشالی را قدرت به آدم می دهد
ظالمان را حرمتِ بی انتها هیچ است هیچ
باغِ هستی را مروت می کند رنگین،بهار
آدمی بی گوهرِ شرم و حیا هیچ است هیچ
رهبران را گر نباشد پیشهء انصاف وداد
هرچه با شد قدرتِ جَورو جفا هیچ است هیچ
آدمیت در سرشتِ ما نباشد نا زنین
کبر و نخوت های پی پایانِ ما هیچ است هیچ
با تمامِ حَجم وابعادش حلیم حسنِ کمال
وقتی باشد کجروی از ابتدا هیچ است هیچ

🖌 سید حلیم حلیم

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *