مردِ رهی اگر همه را دوستانه باش

بسم تعالی
مردِ رهی اگر همه را دوستانه باش
بر کیسه ای تهی یِ گدایان خزانه باش

انصاف کن به خلق خدا را حضور ببین
در نزدِ عام و خاص چو یوسف یگانه باش

سهوالسُخن نداشت ذره ی یوسفِ صبور
سنجیده حرف بزن کمی عارفانه باش

فرصت مده ز دست غنیمت شمار دَمت
بنگر زمانه را به همه صادقانه باش

غوغای زندگیست بجز خواهشات نفس
از فتنه ورز اِبا عزیزی زمانه باش

نوری نجرابی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *