حتی وقتی در شعرم میایی

حتی وقتی در شعرم میایی
حالم خوب میشود
دستانم قویتر از هر روز
ذهنم فعال تر از همیشه
با سروده سپیدم
تا سپیده دم
اگر کنارم بمانی
یک بغل گل سفید
فرش قدمهایت میکنم

عاقله قریشی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *