دانی که مرا با تو به گاه و بی گاه

دانی که مرا با تو به گاه و بی گاه
جز با تو ندارم از چپ و راست نگاه
شاه تو مه است و شاهدان آب وی اند
در آب توان دید یقین سایهٔ ماه
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *