جانا به جهان گل بدیع آوردی

جانا به جهان گل بدیع آوردی
وندر مَه دی فصل ربیع آوردی
چون دانستی که دل به گل می ندهم
رفتی و بنفشه را شفیع آوردی
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *