دنیا کَزِ تست بَهر بیشی و کمی

دنیا کَزِ تست بَهر بیشی و کمی
خواهیش به شادی گذ[ر]ان خوه به غمی
زین منزلت البته چو می باید رفت
خواهی به هزار سال خواهی به دمی
اوحدالدین کرمانی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *