می خور که بزیر گل بسی خواهی خفت – حکیم عمر خیام

می خور که بزیر گل بسی خواهی خفت
بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت
زنهار به کس مگو تو این راز نهفت
هر لاله که پژمرد نخواهد بشگفت
سره می نوش که په لحد کې ډیر خوبونه در رسیږي
نه به یار نه به اشنای وي نه دوستان دی په کاریږي
پټ یې وساته په زړه کې دغه راز چې رسوا نه کې
چې غاټول سي یو ځل مړاوي بیا په عمر نه غوړیږي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *