حجاب

آنان که به علم فلسفه می‏نازند
بر علم دگر به آشکارا تازند
ترسم که در این حجاب اکبر، آخر
سرگرم شوند و خویشتن را بازند
امام خمینی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *